ค่าธรรมเนียมการเลื่อนรอบอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

เงื่อนไข

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®/อบรม IC P1

หลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ (ติว)หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®/ติว IC

แจ้งเลื่อนพร้อมชำระก่อนการอบรมวันแรกมากกว่า 30 วัน 500
500
แจ้งเลื่อนพร้อมชำระก่อนการอบรมวันแรก 15-30 วัน 1,500 800
แจ้งเลื่อนพร้อมชำระก่อนการอบรมวันแรก 8-14 วัน 3,000 1,000
แจ้งเลื่อนพร้อมชำระก่อนการอบรมวันแรก 3-7 วัน 5,000 1,500
แจ้งเลื่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน

- กรณีไม่มีใบรับรองแพทย์


- กรณีมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถมาอบรมได้

ไม่สามารถเลื่อนการอบรมได้


แจ้งเลื่อนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 5,000บ. ก่อนการอบรมวันแรก 2 วันไม่สามารถเลื่อนการอบรมได้


แจ้งเลื่อนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,500บ. ก่อนการอบรมวันแรก 2 วัน 

ทั้งนี้  สามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

เงื่อนไขการอบรมซ้ำหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ (ติว)หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมหลักสูตรติวสอบครบตามเวลาที่กำหนด
- วันที่ต้องการเข้าอบรมหลักสูตรติวสอบ ต้องไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมหลักสูตรติวสอบ ครั้งแรก
- ต้องสามารถแสดงผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมอบรมหลักสูตรติวสอบ
- ผู้สมัครที่ใช้สิทธ์ติวซ้ำจะได้รับส่วนลด 500บ. จากราคาคอร์สปกติ และต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าสมัครก่อนการอบรมอย่างน้อย 15 วัน
- กรณีผู้เข้าอบรมหลักสูตรติวสอบ ขอใช้ติวซ้ำแล้วไม่ได้มาเข้าอบรมหลักสูตรติวสอบ หรือมาไม่ครบตามกำหนดเวลาการเข้าอบรม CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรติวสอบ ในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมหลักสูตรติวสอบซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมหลักสูตรติวสอบซ้ำ เป็นเก้าอี้เสริม รุ่นละไม่เกิน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับผู้ที่ทำการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน 

   ค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์ หรือ เปลี่ยนผู้เรียน หลักสูตรติวสอบ CFP®
(กรณีที่สมัครและชำระหลักสูตรติวสอบเพียงอย่างเดียว)

- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 800 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถโอนนสิทธิ์ได้

(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 1,500บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)

หมายเหตุ: ในการโอนสิทธิ์ผู้โอนสิทธิ์จะต้องส่งรายละเอียด ผู้รับสิทธิ์โอนพร้อมกับหลักฐานการชำระเงินค่าโอนสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ CMSK ทราบก่อนวันเข้าอบรม ตามเกณฑ์ที่ระบุในค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์


  หมายเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการจองที่นั่งอบรม 
- ที่นั่งจะได้รับการจองต่อเมื่อมีการชำระค่าอบรมและส่งเอกสารการสมัครเท่านั้น
- กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนชำระเงินค่าสมัครที่เบอร์ 092-2702115 หรือ Line ID: cmsktraining ** สอบถามก่อนชำระเงิน **
- เพื่อมิให้เสียสิทธิผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าลงทะเบียน ภายหลังจากการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- ในการกรอกข้อมูลกรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องหากมีการแก้ไขข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว ทางสถาบันจะคิดค่าธรรมเนียมในการแก้ไข จำนวน 150 บาท
- กรณีมีการหักยอดหัก ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงที่ลงวันที่ชำระเงินมาให้ในวันอบรม หากไม่เช่นนั้นท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังจากที่นำเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ CMSK เท่านั้น
- กรณีที่อบรมกับทางสถาบัน CMSK แล้วสอบไม่ผ่านสามารถใช้สิทธิ์อบรมหรือติวซ้ำได้ ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <
- กรณีเลื่อนการอบรม ทุกหลักสูตรจะไม่สามารถเลื่อนการอบรมข้ามปีได้
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรม จะสามารถเลื่อนการอบรมได้ก็ต่อเมื่อเป็นหลักสูตรหรือชุดวิชาเดียวกันเท่านั้น
- หากต้องการเลื่อนรอบการอบรม *จะมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อน* ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข < และสามารถเลือนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- การโอนสิทธิ์การเข้าอบรมจะสามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะกรณีที่สมัครและชำระเงินหลักสูตรติวสอบ อย่างเดียว (ถ้าเป็นการสมัครและชำระ อบรมพร้อมติวตามโปรโมชั่น หรือ หลักสูตรอบรม จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.