คุณสมบัติของ IP

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
2. ทดสอบผ่านหลักสูตร
      2.1 หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป 
(Plain Products: Full Paper [P1])
      2.2 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน:
ตราสารหนี้และกองทุนรวม (Complex Products: Bond and Mutual Fund [P2])
      2.3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Complex Products: Derivatives [P3])
      2.4 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน
      เมื่อสามารถทดสอบผ่านทั้ง 3 หลักสูตรดังที่กล่าวมาแล้ว ก็สามารถยื่นคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต.