หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2: การวางแผนการลงทุน

ประกอบด้วย เนื้อหา 9 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
บทที่ 2 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน
บทที่ 3 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์
บทที่ 4 การลงทุนในทางเลือกอื่น
บทที่ 5 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 7 การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 8 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 9 การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP® ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญในรูปแบบของ Mind Maps
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ เนื้อหามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบจำลอง 2 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
   อาหารกลางวันและของว่าง

สถานที่จัดอบรม
   อาคารไทยศรี ชั้น 15, 26 (ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )
** จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (เงื่อนไข: จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. หรือ ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.) **
   อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)
** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **
   โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17
** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

(สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนภายใน 3 สถานที่นี้เท่านั้น)ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม

อาคารไทยศรี ชั้น 15, 26
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )

จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (มีค่าใช้จ่าย)
ค่าใช้จ่ายในการจอดรถ มี  2 ทางเลือก
 1. จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. 
2. ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.

อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17

** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **
หมายเหตุ: ทางออกที่ 3 ปิดปรับปรุง สามารถใช้ทางออกที่ 1, 2 และ 4 ได้ปกติ

สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ 
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 5,000บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- วันที่ต้องการเข้าอบรมต้องไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมครั้งแรก
- ต้องสามารถแสดงผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
- ต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าเอกสารและอาหารก่อนการอบรมอย่างน้อย 15 วัน จำนวน 2,000 บาท
- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่ได้มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนดการ CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมซ้ำ เป็นเก้าอี้เสริม รุ่นละไม่เกิน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับผู้ที่ทำการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการอบรมซ้ำ CFP ชำระค่าธรรมเนียม 2,000บ. มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

หมายเหตุที่ควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการจองที่นั่งอบรม 
- ที่นั่งจะได้รับการจองต่อเมื่อมีการชำระค่าอบรมและส่งเอกสารการสมัครเท่านั้น
- กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนชำระเงินค่าสมัครที่เบอร์ 092-2702115 หรือ Line ID: cmsktraining ** สอบถามก่อนชำระเงิน **
- เพื่อมิให้เสียสิทธิผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าลงทะเบียน ภายหลังจากการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- ในการกรอกข้อมูลกรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องหากมีการแก้ไขข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว ทางสถาบันจะคิดค่าธรรมเนียมในการแก้ไข จำนวน 150 บาท
- กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายและต้องการขอใบเสร็จรับเงินใหม่ ต้องมีใบแจ้งความกรณีที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมที่ CMSK จำนวน 150บ. (ใบเสร็จรับเงินสามารถ Reprint ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ที่ออกใบเสร็จรับเงิน)
- กรณีมีการหักยอดหัก ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงที่ลงวันที่ชำระเงินมาให้ในวันอบรม หากไม่เช่นนั้นท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังจากที่นำเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ CMSK เท่านั้น
- กรณีที่อบรมกับทางสถาบัน CMSK แล้วสอบไม่ผ่านสามารถใช้สิทธิ์อบรมหรือติวซ้ำได้ ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <
- กรณีเลื่อนการอบรม ทุกหลักสูตรจะไม่สามารถเลื่อนการอบรมข้ามปีได้
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรม จะสามารถเลื่อนการอบรมได้ก็ต่อเมื่อเป็นหลักสูตรหรือชุดวิชาเดียวกันเท่านั้น
- หากต้องการเลื่อนรอบการอบรม *จะมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อน* ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข < และสามารถเลือนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- การโอนสิทธิ์การเข้าอบรมจะสามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะกรณีที่สมัครและชำระเงินหลักสูตรติวสอบ อย่างเดียว (ถ้าเป็นการสมัครและชำระ อบรมพร้อมติวตามโปรโมชั่น หรือ หลักสูตรอบรม จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <