หลักสูตร ติวสอบ CFP Module 1

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ผ่านหลักสูตรอบรม CFP Module 1 กับสถาบัน CMSK หรือจากสถาบันอื่นๆมาแล้ว ที่มีความต้องการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ

สิ่งที่จะได้รับ
   ข้อสอบจำลอง (Mock Exam) 2 ชุด ก่อนและหลังการติวสอบ
   สรุปเนื้อหาแบบครบถ้วนพร้อมแบบฝึกหัดทบทวน
   ทบทวนเนื้อหาเนื้อหาที่สำคัญ 1 วันเต็ม 
   ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน
   มีการตอบคำถามผ่าน Line Group หลังการติว