CFP Module 2: การวางแผนการลงทุน

ประกอบด้วย เนื้อหา 9 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
บทที่ 2 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน
บทที่ 3 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์
บทที่ 4 การลงทุนในทางเลือกอื่น
บทที่ 5 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 7 การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 8 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 9 การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญในรูปแบบของ Mind Maps
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ เนื้อหามีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบจำลอง 2 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
   อาหารกลางวันและของว่าง


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม