CFP Module 3: การวางแผนการประกันภัย

ประกอบด้วย เนื้อหา 7 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย
บทที่ 2 การจัดการความเสี่ยงภัย
บทที่ 3 การประกันภัย
บทที่ 4 การประกันชีวิต
บทที่ 5 การประกันสุขภาพ
บทที่ 6 การประกันวินาศภัย
บทที่ 7 การจัดทำแผน

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญแบบครอบคลุม ครบถ้วน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ สรุปเนื้อหาจากหนังสือของสมาคมฯ เพื่อให้อ่านทบทวนด้วยตนเองได้
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบจำลอง 1 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
   อาหารกลางวันและของว่าง


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม