CFP Module 4: การวางแผนเกษียณอายุ

ประกอบด้วย เนื้อหา 10 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 2  การประกันสังคม
บทที่ 3  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บทที่ 4  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บทที่ 5  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
บทที่ 6  การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 7  การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 8  กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 9  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว
บทที่ 10 บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ


ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญแบบครอบคลุม ครบถ้วน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือสำหรับใช้ในการเตรียมสอบ สรุปจากหนังสือของสมาคมฯ ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน สามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบจำลอง 1 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ

   อาหารกลางวันและของว่าง


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม