CFP Module 5: การวางแผนภาษีและมรดก

ประกอบด้วยเนื้อหา ต่อไปนี้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
   โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษี

   กระบวนการวางแผนภาษี

   Workshop การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลภาษี
   กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   การจัดทำแผนภาษีของผู้มีเงินได้ประเภทต่างๆ
   แนวคิดในการวางแผนมรดก

   การจัดการทรัพย์สินขณะมีชีวิต

   การจัดการมรดก

   กระบวนการวางแผนมรดก


ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ครอบคลุม ครบถ้วน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือสำหรับการเตรียมสอบ สรุปเนื้อหาที่จำเป็น สามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   ข้อสอบจำลอง 1 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
   อาหารกลางวันและของว่าง

สถานที่จัดอบรม
   อาคารไทยศรี ชั้้น 15, 26 (ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )
** จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (เงื่อนไข: จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. หรือ ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.) **
   อาคารเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)
** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **
   โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17
** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

(สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่เปลี่ยนภายใน 3 สถานที่นี้เท่านั้น)


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม

อาคารไทยศรี ชั้้น 15, 26
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2 )

จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป (มีค่าใช้จ่าย)
ค่าใช้จ่ายในการจอดรถ มี  2 ทางเลือก
 1. จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นคิดชั่วโมงละ 30บ. 
2. ชำระ 120บ. ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26 สามารถจอดได้ตั้งแต่ 8:00-18:00น.

อาคารเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

โรงแรม IBIS-Riverside-เจริญนคร 17

** จอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **
หมายเหตุ: ทางออกที่ 3 ปิดปรับปรุง สามารถใช้ทางออกที่ 1, 2 และ 4 ได้ปกติ