CFP Module 6: การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

ประกอบด้วยเนื้อหา ต่อไปนี้

บทที่ 1 ภาพรวมของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า
บทที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า
บทที่ 6 การจัดทำและนำเสนอข้อแนะนำการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
บทที่ 7 การดำเนินแผนและทบทวนแผนทางการเงินส่วนบุคคล
และ Workshop การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม


ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   เครื่องมือสำหรับฝึกฝนการวางแผนการเงินแบบองค์รวม

ราคา 9,900 บาท (รวม VAT แล้ว) เท่านั้น

สิ่งที่ได้รับ
   หนังสือคู่มือสำหรับเตรียมสอบ สรุปเนื้อหาที่จำเป็น สามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง
   เอกสารประกอบการอบรมเพื่อการเรียนรู้แบบเข้าใจง่าย
   ระบบ Video ทบทวนเนื้อหาออนไลน์
   Workshop กรณีศึกษา 2 ชุด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ
   อาหารกลางวันและของว่าง


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม