กริช เศรษฐนันท์ CFP®

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับชั้นปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมดาวเทียมโดยเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบดาวเทียม
คุณกริช เข้าสู่การทำงานในสายการเงินโดยเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ ขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงินผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนประกันภัย
ปัจจุบันคุณกริช ทำงานในหลายส่วน ทั้งในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับผู้รับคำปรึกษา เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP และหลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำด้านการลงทุน (IC License) เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ ชมรมธนาคารในภูมิภาคต่างๆ
นอกจากนี้ คุณกริช เขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสาร Money&Wealth
เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินทั้งในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศของบริษัท เอไอเอ จำกัด และเป็นผู้แนะนำการลงทุนอิสระให้กับบริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัท

ประวัติการศึกษา
   ปริญญาโท MBA เกษตรศาสตร์
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์


คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
   ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน   
   ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


ประวัติการทำงาน
   วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงินต่างๆ
   นักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล


  บทความ โดย กริช เศรษฐนันท์