หมายเหตุที่ควรทราบ กรณีที่ท่านไม่สะดวกเข้าอบรมในรอบที่ได้มีการสมัครและชำระเงินไว้แล้วนั้น
หากท่านต้องการเลื่อนรอบการ อบรม หรือ ทบทวน ทางสถาบันฯ ขอเรียนแจ้งท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบตามเกณฑ์ที่
ทางสถาบัฯ ได้กำหนดไว้ใน "ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบ" ซึ่งอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามที่ระบุด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบ
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรทบทวน
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรกอย่างน้อย 30 วัน 500 บาท 500 บาท
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรก 15-30 วัน 1,000 บาท 800 บาท
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรก 8-14 วัน 1,500 บาท 1,000 บาท
- แจ้งเลื่อนพร้อมชำระเงิน ก่อนการอบรมวันแรก 3-7 วัน 2,000 บาท 1,200 บาท
- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้ธรรมเนียมในการเลื่อนรอบตามเกณฑ์ 3-7 วัน และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)
ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบได้
- การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปี, ข้ามหลักสูตร หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปี, ข้ามหลักสูตร หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้

ตารางอบรม ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® 
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตอบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่น 4/66

12, 13, 14 ส.ค.66

10,000


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 1 
รุ่น 3/66
2 ก.ค.66 2,500
   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก  สมัครอบรม

รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด 

รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams)
วันที่
ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)

โปรโมชั่นและสมัครอบรม
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่น 3/66 


** เหมาะสำหรับท่านที่มีใบอนุญาต Ic license แล้ว **
17, 18, 24  มิ.ย. 66

10,000


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


 หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวนฯ ตามแพคเกจ รับฟรี !! 
ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 2
รุ่น 3/66

8,9 ก.ค. 66
4,500

 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ 
Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams)
วันที่
ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)

โปรโมชั่นและสมัครอบรม
รายละเอียดคอร์ส


หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่)
รุ่น 2/66


*** ระยะเวลาการอบรม 6 วัน (48 ชม.) ***
*** คลอบคลุมเนื้อหา IC P1 - P3 เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่มีใบอนุญาต IC license ***
13, 14, 19, 20, 26, 27 ส.ค. 66

20,000

สมัครอบรม


รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 3
รุ่น 2/66


10, 11, 17 มิ.ย. 66

10,000


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่น 2/668 ก.ค. 66 2,500   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม

  รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 4
รุ่น 2/66


18, 24, 25 มิ.ย. 66
10,000

  ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก  สมัครอบรม
  รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่น 2/66
9 ก.ค. 66 

2,500


  ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก  สมัครอบรม

  รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์สชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวมVat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 5
รุ่น 3/66


23, 28, 29 ต.ค.66

10,000


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม


 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่น 2/66
1 ก.ค. 66


2,500


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก  สมัครอบรม

 รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์สชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 6
รุ่น 2/66
28, 29, 30 ก.ค.66

10,000


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก

สมัครอบรม
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่น 2/66

19,20 ส.ค.

4,500


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก 

สมัครอบรม
รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตร  E-learning 

คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
P1: Plain Products- 2,900

  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 100 ข้อ)
ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
IC Complex 2 : Bond and Mutual Fund


-

 999  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 25 ข้อ)
ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
IC Complex 3 : Derivatives-
1,900


  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 50 ข้อ) ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์ส E-learning  วันที่ ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส

คอร์สทบทวน CFP® Module 1 (E-learning)


- 2,900  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 2 (E-learning)


-
2,900


 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning

คอร์สทบทวน CFP® Module 3 (E-learning)


- 2,900 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning


คอร์สทบทวน CFP® Module 4 (E-learning)- 2,900 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning

คอร์สทบทวน CFP® Module 5 (E-learning)- 2,900 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 6 (E-learning)


- 2,900

-
ซื้อคอร์ส E-learning